• Gedragsregels

 • 1. Verenigingsregels

  Als vv De Zoauven doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport (veld en zaal) te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig.

  Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld.

  Algemene Verenigingsafspraken

  Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.

  Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij

  1. Iedereen is welkom

  2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

  3. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter

  4. Wij laten de kinderen hun spel spelen

  5. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

  6. Als er problemen zijn, maken we er melding van bij je trainer, coordinator of bestuurslid

  7. Mocht je je melding niet bij bovenstaande personen kwijt kunnen, dan zij er ook 2 vertrouwenspersonen beschikbaar, deze zijn te vinden op onze website onder Vereniging / Organisatie / Vertrouwenspersoon

  Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze mooie vereniging!

  2. Gedragsregels coaches –trainers

  Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  3. Aannamebeleid vrijwilligers vv De Zouaven

  De Zouaven is een vereniging met meer dan 200 vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze voetballers niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom neemt De Zouaven volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;
  • Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst rond de seizoen opening.